تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
یک شعر _ یک عکس نویسنده: - جمعه ۱۳٩٠/٤/۳۱

Ansel Adams photograph

 

 

روزی اگر

 

 

اینجا که منم

حلقه هایی به هم پیوسته،

هر چیز را

از پیوستگی جدا می کنند

 

دهانم،

نه طعم بوسه ای

نه عشقی

نه حتی،

مرگ.

 

روزی اگر

آفتاب

برهنگی تان را جامه ای بخشید

به یادم آورید،

بگویید،

او،  سرتا سر مرگش را

زندگی کرد.

 

منصوره اشرافی

ازمجموعه در دست انتشار" مرگ خلاصه شد"

 

  نظرات ()
اگر او او نماید... نویسنده: - پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٩

عماد الدین نسیمی

 

 

اگر او او نماید         رخ چون مه             مه خور خور

شود               از از جمالش لش          مه و خور خور منور ور

منش            مه مه نگویم یم                 که مه مه را نباشد شد

دو گیسو سو                 مسلسل سل              دو طره ره معنبر بر

یکی چینی                    ز جعدش دش                  اگر که که گشایدید

شود             از از نسیمش مش                    دماغم غم معطر طر

زخانش نش              چو لا لا لا               دو چشمش مش                چو نرگس گس

دهانش نش              چو پسته ته            لبانش نش          چو شکر کر

عرق رق می کند            گل گل ز رویش یش               به بستان تان

خجل            جل می شود ود ود            ز قدش دش صنوبر  بر

مرادم دم              جز او  او  نباشد شد              که باشد شد

وصالش لش               به عمرم رم             دمی می می میسر سر

دلم لم           خوش نخواهد هد شدن          با کلامش مش

مشرف  رف             اگر گردد               او به تحسین  سین دلبر بر

از این سان سان غزلها ها                 نسیمی می بگفتا تا

موشح شح            مسجع جع            مرصع صع      مکرر رر

 

عماد الدین نسیمی شروانی

 

  نظرات ()