شب

  شب

 

پرنده

شتابان به آشیانه باز گشت

و برگهای ابریشم،

به انزوای تاریک خود

            چشم بستند.

 

عابران کوچه،

با خاطرات خوش روز

کنار بهار نشستند.

 

 

 

شب در راه بود.

 

 

 

                                

                                   

/ 0 نظر / 6 بازدید