حیوانات و آدمیان

*مدتی است که می بینم شغال ها خیلی زیاد شدن .قبلا این مسله برایم جالب  توجه بود اما الان عادی شده.از بس که آ نها را دیدم و باهاشون برخورد داشتم.در میان این همه شغال ایا فکر میکنید حیوانات دیگر هم بتوانند خودی نشان بدهند؟البته اگر آن حیوانات دیگر شیر و ببر و پلنگ باشند که دیگر مسلما این شغال ها پا به فرار می گذارند اما متاسفانه تعداد این شیر ها و ببر ها و پلنگها خیلی کم است . تک و توک پیدا می شن ؛شاید هم نسلشون زو به انقراضه .

لابد فکر کر دید که من از یک محدوده حیات وحش دارم سخن می گویم؟درست است .این محدوده حیات وحش که از آ ن گفتم در کوچه و خیابان و شهر گسترده است.بعضی وقت ها شباهت انسان ها به حیوانات خیلی نز دیک می شود

 

*نمی دانم تشبیه کردن رفتارانسانها به حیوانات کار درستی است یا نه؟

من فکر می کنم که این کار درست نیست و مدتی در باره اینکه در مطلب قبلی ام این تشبیه سازی را کردم؛کنکاش نمودم.آخر مگر حیوانات چه گناهی مرتکب شده اند که ما وقتی می خواهیم نهایت هر رفتاری را نشان بدهیم به آنان متوسل می شویم ؛در صورتی که رفتاز حیوانات و خصائلشان یک چیز معین و معلوم و شناخته شده است که آن حیوان برای بقای خود بر طبق آن رفتار می کند در صورتی که رفتار و خصوصیات ما آدمها بسیار کم برطبق خصائل انسانی که بر آن نام شناخته شده ایم ؛می باشد.اگر یک حیوان بر طبق قانون شناخته شده بر رفتارش عمل نکند بعید و دور از ذهن است ؛ولی اکر آدمی بر طبق قانون انسانیت عمل کند...................این هم چه بسا بعید به نظر آید.

تصور می کنم حیوانات هم موجود چند رنگی را که گاه به لباس هر کدام از آنها و گاه به لباس انسان ظاهر شود در خود نپذیرند.

ایکاش وقتی انسانی را حتی به شغال بودن تشبیه میکنیم لااقل در همان لباس شغالیت تما م و کمال باشد نه اینکه شغالی که حتی به قوانین شغالان نیز به سود خود پشت پا زند.

هیچ گروه حیوانی حاضر نیست موجودی را در خود بپذیرد که حتی به حیوانییتش هم پای بند نباشد.زیرا حیوانات زیاده خواه نیستند وقوانین خود را نقض نمی کنندو الکوی زندگیشان بز طبق آن چیزی است که مورد قبول همه آنها ست.اما حیوان ناطقی به نام انسان هیچ گاه زندگیش بر طبق الگویی که انسانیت نام گرفته نیست بلکه مشی زندگیش بر اساس خواسته ها و امیال شخص ی اش شکل گرفته و کم نمونه هایی یافت می شوند که هم نوعان خود را نیز مد نظر قرار دهند.

فجایعی را که این حیوان نا طق بوجود آورده است و شکم هایی را که از گرسنگی به پشت چسبیده کدام حیوان غیر ناطق در مورد هم نوعانش انجام داده است.جمع حیوانات لا اقل به هم دیگر خیانت نمی کنند.و گاه رفتارشان از انسانها هم انسانی تر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید