دوشعر


 

 

دو شعر از کتاب : خورشید من کجاست؟

 در سایت آتی بان

 

http://atiban.com/archives.aspx?id=5

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

...زبونی و خواری زنان ویژگی دائمی هر سه مرحله جامعه طبقاتی از بردگی و فئودالیسم تا سرمایه داری بوده است . تا زمانی که زنان راهبری کارهای تولیدی را در دست داشتند یا در ان شرکت می کردند ، احترام و اعتباری داشتند . اما همین که از آن دور شدند و به شکل کانون های خانوادگی جدا در آمدند و در خانه و خانواده جایگاهی برده وار یافتند ، احترام و حیثیت خود را همراه با نفوذ و قدرت خود از دست دادند…

پس همانطور که زنان اندک اندک خود گردانی اقتصادی را از دست دادند ، به مرتبه پایین تری از اجتماع نزول کردند . ..

با وجود احترام ریا کارانه ای که به زن به عنوان " مادر  مقدس" و زن فداکار خانه دار گذارده می شود در سیستم سرمایه داری ارزش زنان به پایین ترین میزان خود رسید . چون انان برای بازار کالایی تولید نمی کردند و در نتیجه ارزش افزوده برای سود جویان فراهم نمی ساختند ، در مرکز توجه کار سرمایه داری نبودند . تنها سه بهانه برای زیستن زنان در این سیستم وجود داشت : (پرورش دهنده فرزند ، سرایدار خانه و خریدار کالای مصرفی برای خانه) بودن ....

 

نقل از کتاب آزادی زنان : ایولین رید

/ 0 نظر / 6 بازدید