جناب سعدی فرمودند که

 

جناب سعدی فرمودند که

زن خوب فرمانبر پارسا

کند مرد درویش را پادشاه

نتیجه گیری اخلاقی _ درویشی که از دار دنیا به زور ممکنه حتی یک زن داشته باشد  وقتی پادشاه شود صاحب حرمسرا خواهد شد بی تردید... پس بنا براین آن زن خوب فرمانبر پارسا  زنی است که برای شوهرش امکان ایجاد حرمسرا را فراهم کند. 

 نتیجه گیری ادبی  _ این شعر نقض کننده ضرب المثل معروفی است که حکایت از دو تا شدن شلوار دارد و باقی قضایا ...

/ 0 نظر / 6 بازدید