من چهره ام گرفته

   قایقمن چهره ام گرفتهمن قایقم نشسته به خشکی. باقایقم نشسته به خشکیفریاد می زنم:«وا مانده در عذابم انداخته استدر راه پر مخافت این ساحل خرابو فاصله است آبامدادی ای رفیقان با من.»گل کرده است پوز خندشان امابر من،بر قایقم که نه موزونبر حرفهایم در چه ره و رسمبر التها بم از حد بیرون. در التهابم از حد بیرونفریاد بر می اید از من:« در وقت مرگ که با مرگجز بیم نیستی و خطر نیست،هزالی و جلافت و غو غای هست و نیستسهو است و جز به پاس ضرر نیست.» با سهو شان من سهو می خرماز حرفهای کام شکنشانمن درد می برمخون از درون دردم سرریز می کند!من آ ب را چگونه کنم خشک؟ فریاد می زنم. من چهره ام گرفتهمن قایقم نشسته به خشکیمقصود من ز حرفم معلوم بر شماست:یک دست بی صداستمن؛دست من کمک ز دست شما می کند طلب.  فریاد من شکسته اگر در گلو؛و گرفریاد من رسامن از برای راه خلاص خود و شمافریاد می زنم.فریاد می زنم!                             نیما  -     شاعر بزرگ                       _________________________________  

باند بازی ، اون هم توی جماعت هنرمندان

باو  ر کنیداغراق نمی کنم دروغ هم نمی گویم.اگر خودتان از نزدیک با جماعت هنر مندان آشنا باشید و با تعدادی ازآنان حشر و نشر داشته با شید( حتی بعضی  ازآنان از فامیل هایتان  باشد)آنوقت می فهمید که من نه اغراق می کنم و نه ...

اگر در میان دیگر افراد هم صنف جامعه رقابت وجود دارد ؛در میان قشر هنر مند جامعه این رقابت گاهی پا را فراتر از این حد می گذارد و تبدیل به حسادت می شود آن هم چه حسادتی که چشم دیدن هم دیگر را هم ندارند.

 

(شاید این قضیه ناشی از روح حساس انان باشد!)

اما غرض از باند بازی:در هر گوشه و کناری جماعتی هنر مندجمع شده اند و کار های مختلفی انجام می دهند...اما...وای به زمانی که فردی تازه وارد و غریبه از چشم آنان بخواهد وارد جمع آنان شود و عرض اندامی کند............بمانداز رابطه های سببی و نسبی که در بین آنان حکم فرماست!

 

_______________

 

خوب الان رایانه را روشن کردم.

آنه  یک کلمه جادویی با کاربرد های بسیار فراوان.

راستی تا به حال فکر کرد ه اید که چقدر کلمه داریم که آخرش این حرف معجزه گر است و چقدر کلمه می توانیم با پسوندانه بسازییم و هنوز نساختیم!

رایانه و.......را که داریم .سامانه و پایانه ویارانه را هم که داریم!

پیشنهاد:می توانیم بعد از این به جای تمام کلمات خارجی معنی و مفهومی که از این کلمات استنباط می شود به آخرش یک آنه بچسبانیم و کلمه ای جدید بسازیم.

مثل:تاکسی:سوارانه   

تلفن:گفتمانه    

تلویزیون:تماشانه          

رادیو:شنوانه  یا    گوشانه     

آسانسور:لغزانه   

تایپ کردن:انگشتانه

و....................................................................................................

فقط کمی دقت و حوصله می خواهد همین!

در ضمن کلماتی که می سازیید شاید در وهله اول کمی مضحک و شاید خنده دار باشد ولی مطمئن باشید که به زمان زمان جا میافتد .اصلا اصل این کلمات هم خنده دار بودند کم کم برای ما عادی شده اند!

/ 0 نظر / 49 بازدید