کوندرا

نقل از: بار هستی -میلان کوندرا

 

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد؛ زیرا هیچ مقایسه ای امکان پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار بر خورد می کنیم.مانند هنر پیشه ای  که بدون تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین تمرین زندگی ؛ خود زندگی باشد ؛ پس برای زندگی چه ارزشی می توان قائل شد؟ این است که زندگی همیشه به یک (طرح) شباهت دارد . اما حتی طرح هم کلمه درستی نیست ؛ زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن یک تصویر است؛ اما طرحی که زندگی ماست طرح هیچ چیز نیست؛ طرحی بدون تصویر است.

توما این ضرب المثل آلمانی را با خود زمزمه می کرد: یک بار حساب نیست؛یک بار چون هیچ است . فقط یک بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی نکردن است

/ 0 نظر / 6 بازدید