من فکر می کنم...

...

من فکر می کنم یکی از دلایل گرایش بیش از حد زنان به زیبا سازی ظاهری در جوامع " عقب افتاده" ( منظور از عقب افتاده همان فقر فرهنگی ست) ، این است که علاوه بر فقر فرهنگی و تهی بودن از اندیشه، در نزد زنان، نگاه و نگرش و تفکر مردان این چنین جوامعی نیز زنان را به انجام چنین رفتاری تشویق و یا حتی می توان گفت وامی دارد . یعنی برای اکثریت قریب به اتفاق مردان( حتی در قشر روشنفکر و متفکر ) این جوامع زیبایی ظاهر و فیزیکی یک زن " ارزش" محسوب می شود و به یقین می توان گفت که حتی تبدیل به بالاترین ارزش هم شده است . در چنین جوامعی که زنان تابعی از خواست مردان هستند و رفتار و افکارشان به شکل و گونه ای است که همواره مورد پسند مردان قرار گیرند، به ناگزیر و به طور اجتناب ناپذیر سوق داده می شوند به سوی ظاهر سازی و زیبایی ظاهری....

منصوره اشرافی

/ 0 نظر / 6 بازدید