پوست کرگدن و دل شیر و جانی سخت

پوست کرگدن و دل شیر و جانی سخت

این یک واقعیته و البته هر واقعیتی الزامن تلخ نیست ولی این یکی کمی تلخه !  نمی دانم چرا می گویم "کمی تلخه"...

 تلخ بودنش هم به این خاطر است که در کشور خودت زندگی کنی و چیز بنویسی و برخی از آنها را به شکل کتاب منتشر کنی، ولی هیچ چیزی عایدت نشود. در اینجا منظورم از چیز دقیقن به معنای یک ریال است .

هزار کرون سوئد تقریبن میشود معادل صد و سی هزار تومان. مبلغ زیادی نیست . اصلن هم زیاد نیست ولی برای من خیلی ارزشمنده   چون...

برایم خیلی خیلی خوشحال کننده و همچنین تاسف باره که شصت عدد کتاب (از هر عنوان بیست عدد) را بفرستی به یک کشور دیگر و بعد از چند ماه  اولین پولی  را دریافت کنی  که فقط از فروش کتاب و از راه  قلم بدست آوردی، در حالی که در کشور خودت حتا یک ریال هم بابت کتابهایت به تو، کسی نداده است.

 در کشوری که ما زندگی می کنیم اسف باری وضعیت نشر، پخش و توزیع و باند بازی ها مرسوم و متداول در همه این ارگانها چیزی فراتر از این حرفاست و اگر با این شرایط  سرخورده نشوی و بخواهی و بتوانی به کارت همچنان ادامه دهی معلوم است که پوست کرگدن داری و دل شیر و جانی سخت.

/ 0 نظر / 6 بازدید