هست شب

هست شب یک شب دم کرده و خاکرنگ رخ باخته است.باد؛نو باوه ی ابر:از بر کوهسوی من تاخته است.        *هست شب؛همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا؛هم ازین روست نمی بیند اگر گم شده ای راهش را.         *با تنش گرم؛بیابان درازمرده را ماند در گورش تنگبه دل سوخته ی من ماندبه تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!هست شب .آری؛شب.                                    نیما

/ 0 نظر / 6 بازدید