یک شعر _ .

عکاس_ من ری

 

 

.

عشق

_ برای من _

بار سنگین دلبستگی هاست

                        به رنج های آدمی

 

مفهوم عظیم فرا رفتن

از کنار

            دردها.

 

عشق

_ برای من _

غاری ست

در دل بزرگترین و ستبر ترین

                                    کوه های رنج

 

 

می خواهم

در این غار

هم چون انسانهای

                        دور، دور

بدوی و گنگ

            پناه گیرم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید