...

 

یاد "برشت" گرامی که زمانی نوشته بود: در برابر حوادث روزمره نگویید طبیعی است... در دورانی که آدمیان نا آدم می شوند هرگز نگویید این طبیعی است...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید