یک شعر

ژاک پره ور

ژاک پره ور شاعر فرانسوی متولد ۱۹۰۰ که نوعی خاص از شعر آفریده بود . او از نظر عقاید اجتماعی مخالف  مذهب و آنارشیست بود . وی در شمار شاعران سورئالیست است.

 

دو حلزون

برای به خاک سپردن یک برگ خشکیده

روانه می شوند

صدفی سیاه دارند

و نوار سیاه عزا بر گرد شاخک ها

در یک غروب دلپذیر خزانی

در سیاهی پیش می روند

اما دریغ هنگامی می رسند

که بهار شده است

بر گهای خشکیده

زندگی از سر گرفته اند

و دو حلزون

بسیار دلسرد می شوند

آفتاب به آنها می گوید:

بفرمایید بفرمایید

بفرمایید بنشینید

اگر دلتان جامی آبجو می خواهد بنوشید

اگر خوشتان می اید برای پاریس اتوبوس بگیرید

اتوبوس امروز عصر راه می افتد

همه جا را خواهید دید

اما از من بشنوید و عزا دار نمانید

زیرا تخم چشمانتان را سیاه و زشت می کند

قصه تابوت غم انگیز است و زیبا نیست

رنگتان را ؛ رنگ زندگی را از سر بگیرید.

در این هنگام همه جانوران

درخت ها و علفها با صدای بلند

آواز می خوانند

سرود پر شور واقعی

سرود تابستان

همه میخواری می کنند و جام بر هم می زنند

شب زیبایی است؛شب تابستان

و دو حلزون

بسیار آشفته

وبسیار خوشحال به خانه خود بر می گردند

و چون بسیار می خوارگی کرده اند

کمی تلو تلو می خورند

اما بالای سرشان ؛ در آسمان

ماه از آنها پاسداری می کند.

اهور ۱۲/۳/۸۴

/ 0 نظر / 6 بازدید