رویینه تن

 

 رویینه تن

ومن رویینه تنم
نه چو نان اسفندیار
و آن دیگر
که به پاشنه بمرد.

من رویینه تنم
                         اینک،
زیرا که به درگاه دوستی 
                   ایستاده ام
و تمامی پیکرمرا 
        عشق انباشته است.

سرفراز و قامت افراشته
بر درگاه مهر
در آماج تیرهای زهر آگین.

/ 0 نظر / 6 بازدید