آدمها

خانمی خطاب به فروشنده:آقا لطفا..........ا؛ببخشید خانم که بهتون گفتم آقا!

فروشنده:مهم نیست.

همان خانم:جدا ببخشید .معذزت می خواهم.

یک آقای مشتری:حالا چرا این قدر معذرت می خواهی.چیز بدی که نگفتی .تازه نه تنها جای ناراحتی ندارد بلکه باید خوشحال هم بشود!

همان خانم:آخه چون وقتی به بعضی از آ قایون می گوییم خانم ؛ناراحت می شوند ومن هم فکر کردم این خانم از این بهش بگویند آقا ناراحت شده است.

فروشنده از حاضر جوابی خانم لبخندی زد و آقای مشتری چیزی نگفت و رفت.

/ 0 نظر / 8 بازدید