از هر جایی چیزی

اگر حوصله تون سر رفته و دوست دارید و دوست دارید با دیدن اخرین حد خشونت!! کمی تفریح کنید و به اصطلاح حالتان سر جایش بیایدبروید این جا.

اگر حوصله تون سر رفته و دوست دارید با خواندن چند صفحه ای از کتابی تمدد افکار کنید یک سری بروید این جا.

اگر هم هیچ جا نمی خواهید بروید پس یک شعر خوب را بخوانید و کمی اندیشه کنید:

رجعت هر درخت

                   به بهار است

رجعت ما

          به کجاست؟

                        ح -جوان            به نقل از کتاب:

                                                      و خنیاگران

                                                         چه غمین پرده می کشند

                                                                   بر اسرار این فریب .

/ 0 نظر / 7 بازدید