انتشار دومین مجموعه شعر حسین جوان

نشر افتاب منتشر کرد: دومبن مجموعه شعر حسین جوان با نام «بر ارتفاع شب» توسط نشر آفتاب منتشر شد. پیش از این اولین کتاب از مجموعه سه گانه اشعار وی با نام «ترانه های کوچک خورشید» منتشر شده بود در پیش سخن این کتاب آمده است: در گونه‌گونی عصرها بر یک‌گونه‌اند اندیشه‌های پاک خلاصی انسان، پرچمی بر پرچمی دیگر بالا می‌رود و انسان والاتر پله بر پله می‌شود، آدمی به انکار پله‌های زیرین، استوار بر جای می‌نشیند و ریشه می‌بندد زنجیر پنهان و پیچیده‌تر و اندیشه‌ی گشایش ژرف‌تر و شورانگیزتر، هر پله بر پله‌ای قرار و هر جاده‌ای ادامه راهی، اگر انکار نبود، ادامه نبود و بی‌رنگی و فرسودگی زیرین را زِبری نوین نبود در گونه گونی عصرها بر یک‌گونه بودند خلاصی انسان، ریشه در گذشته ولی بار و بر در هوای تازه‌ی امروز، پس چون نیازی تازه شوقی تازه عشقی تازه و زنجیر خلاصی را، طرحی تازه بباید بود وگرنه، بار و شاخه چون در خاک نشیند پوسیدگی و زوال خواهد بود نه پرورش و والایی و نه هوا و نه زیستن، بل گورستانی. -- نقاشی روی جلد از منصوره اشرافی این کتاب 268 صفحه است با قیمت 20 دلار آمریکا ، که می توان از طریق آمازون و یا تماس با نشر افتاب آن را تهیه کرد. قیمت در ایران دوازده هزار تومان است که اگر تمایل خود به خرید کتاب را در ایمیل به نشر آفتاب اطلاع دهید حساب مربوطه اعلام شود. پست الکترونیک نشر آفتاب aftab.publication@gmail.com سایت نشر آفتاب http://aftab.opersian.com/ سایت آمازون https://www.amazon.com/dp/1727487281/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1537464429&sr=1-2&keywords=Hossein+Javan a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'<a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'>#amazon</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a/a/a/a a href=https://persianblog.ir/tag/hossein_javana href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'<a href=https://persianblog.ir/tag/hossein_javan><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'>#hossein_javan</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a/a/a/a #aftab.publication a href=https://persianblog.ir/tag/booka href='https://persianblog.ir/tag/book'a href='https://persianblog.ir/tag/book'a href='https://persianblog.ir/tag/book'<a href=https://persianblog.ir/tag/book><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'>#book</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a/a/a/a a href=https://persianblog.ir/tag/poetrya href=https://persianblog.ir/tag/poeta href='https://persianblog.ir/tag/poet'a href='https://persianblog.ir/tag/poet'a href='https://persianblog.ir/tag/poet'<a href=https://persianblog.ir/tag/poet><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'>#poet</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a/a/a/ary/a a href=https://persianblog.ir/tag/poeta href='https://persianblog.ir/tag/poet'a href='https://persianblog.ir/tag/poet'a href='https://persianblog.ir/tag/poet'<a href=https://persianblog.ir/tag/poet><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'>#poet</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a/a/a/a

نشر افتاب منتشر کرد:

دومبن مجموعه شعر حسین جوان با نام «بر ارتفاع شب» توسط نشر آفتاب منتشر شد.

پیش از این اولین کتاب از مجموعه سه گانه اشعار وی با نام «ترانه های کوچک خورشید» منتشر شده بود.

در پیش سخن این کتاب آمده است: در گونه‌گونی عصرها بر یک‌گونه‌اند اندیشه‌های پاک خلاصی انسان، پرچمی بر پرچمی دیگر بالا می‌رود و انسان والاتر پله بر پله می‌شود، آدمی به انکار پله‌های زیرین، استوار بر جای می‌نشیند و ریشه می‌بندد زنجیر پنهان و پیچیده‌تر و اندیشه‌ی گشایش ژرف‌تر و شورانگیزتر، هر پله بر پله‌ای قرار و هر جاده‌ای ادامه راهی، اگر انکار نبود، ادامه نبود و بی‌رنگی و فرسودگی زیرین را زِبری نوین نبود در گونه گونی عصرها بر یک‌گونه بودند خلاصی انسان، ریشه در گذشته ولی بار و بر در هوای تازه‌ی امروز، پس چون نیازی تازه شوقی تازه عشقی تازه و زنجیر خلاصی را، طرحی تازه بباید بود وگرنه، بار و شاخه چون در خاک نشیند پوسیدگی و زوال خواهد بود نه پرورش و والایی و نه هوا و نه زیستن، بل گورستانی.

نقاشی روی جلد از منصوره اشرافی

این کتاب 268 صفحه است با قیمت 20 دلار آمریکا ، که می توان از طریق آمازون و یا تماس با نشر افتاب آن را تهیه کرد. قیمت در ایران دوازده هزار تومان است که اگر تمایل خود به خرید کتاب را در ایمیل به نشر آفتاب اطلاع دهید

پست الکترونیک نشر آفتاب

aftab.publication@gmail.com 

سایت نشر آفتاب http://aftab.opersian.com/

سایت آمازون

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hossein+Javan&search-alias=books&field-author=Hossein+Javan&sort=relevancerank


 #amazon#hossein_javan #aftabpublication #book #poetry#poet 

/ 0 نظر / 38 بازدید