«ترانه های کوچک خورشید» نخستین کتاب از سه گانه ی اشعار «حسین جوان»

«ترانه های کوچک خورشید» نخستین کتاب از سه گانه ی اشعار «حسین جوان» توسط  نشر آفتاب منتشر شد.  منصوره اشرافی در مقدمه کتاب چنین نگاشته: «ایکاش هر هنرمندی خود بتواند آثارش را انتخاب، ویرایش  و عرضه بدارد. اما وقتی شرایط روزگار و جبر زمانه چنین مجالی را نداده و امکان‌پذیر نساخته، به ناچار آن دیگری، این امر، یعنی رسانیدن صدایی را که در دورانش باید شنیده می‌شد اما به گوش‌ها نرسیده را چون باری بر دوش احساس می‌کند که باید به انجام برساند...حسین جوان در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در تهران بار هستی را با افت و خیزهای بسیاری که برایش داشت، به ناگزیز بر زمین نهاد. از او مجموعه شعری با عنوان «خنیاگران چه غمین پرده می‌کشند بر اسرار این فریب» در سال ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است. این سه‌گانه‌ها با عنوان‌های «زیستن،ستیزه و شوکران»، «بر ارتفاع شب»، «ترانه‌های کوچک خورشید» حاصل گزیده‌ای از شعرهای دوران آغاز تا نهایت مسیر سرودن وی است. در معرفی حسین جوان به سطرهایی از خود نگاشته‌اش بسنده می‌کنم چرا که آثار او ارایه دهنده تصویر چگونه زیستن و تفکر اوست: «در شهریور ماه سال ۱۳۳۵در مشهد بدنیا آمدم. از بیست سالگی به سرودن شعر پرداخته‌ام و در این راه اشتیاقم به قدری بوده که شعر در حکم همه چیز و همه کس من شد. سادگی‌ام بدان اندازه که فکر می‌کردم آن‌چه در دنیای شعر من بوجود می‌آید تقریبا مو به مو در زندگی‌ام نیز همان‌گونه باید باشد- در حالی‌که خیلی‌ها زندگی‌شان از شعرشان متفاوت است- و این به بهای فقر و پریشانی و نابسامانی در زندگی می‌انجامد. کارهای شعری بویژه احمد شاملو و اخوان ثالث و فروغ فرخزاد و همچنین سهراب سپهری را ارج می نهم...در هیچ موسسه و بنیاد فرهنگی و یا نهاد و ارگان دولتی فعالیت نداشتم... هر چه را که نوشته‌ام در واقعیت به زندگی نشسته ام...» -- نقاشی جلد از منصوره اشرافی  170 صفحه به مبلغ 13 دلار آمریکا  تهیه کتاب در ایران از طریق تماس با نشر آفتاب : پست الکترونیکی نشر آفتاب aftab.publicatiopn@gmail.com  سایت نشر آفتاب http://aftab.opersian.com/  سایت آمازون، توزیع و فروشنده کتاب در سراسر جهان https://www.amazon.com/dp/1722887451/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1531684525&sr=1-1&keywords=hossein+javan a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'<a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'><a href='https://persianblog.ir/tag/amazon'>#amazon</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'<a href=https://persianblog.ir/tag/hossein_javan><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'><a href='https://persianblog.ir/tag/hossein_javan'>#hossein_javan</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'<a href=https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'><a href='https://persianblog.ir/tag/mansoureh_ashrafi'>#mansoureh_ashrafi</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a  #aftab.publication a href='https://persianblog.ir/tag/book'<a href=https://persianblog.ir/tag/book><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'><a href='https://persianblog.ir/tag/book'>#book</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a a href='https://persianblog.ir/tag/poetry'a href='https://persianblog.ir/tag/poet'<a href=https://persianblog.ir/tag/poet><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'>#poet</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/ary/a a href='https://persianblog.ir/tag/poet'<a href=https://persianblog.ir/tag/poet><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'><a href='https://persianblog.ir/tag/poet'>#poet</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>/a

«ترانه های کوچک خورشید» نخستین کتاب از سه گانه ی اشعار «حسین جوان» توسط نشر آفتاب منتشر شد.


منصوره اشرافی در مقدمه کتاب چنین نگاشته:

«ایکاش هر هنرمندی خود بتواند آثارش را انتخاب، ویرایش و عرضه بدارد. اما وقتی شرایط روزگار و جبر زمانه چنین مجالی را نداده و امکان‌پذیر نساخته، به ناچار آن دیگری، این امر، یعنی رسانیدن صدایی را که در دورانش باید شنیده می‌شد اما به گوش‌ها نرسیده را چون باری بر دوش احساس می‌کند که باید به انجام برساند...

حسین جوان در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در تهران بار هستی را با افت و خیزهای بسیاری که برایش داشت، به ناگزیز بر زمین نهاد. از او مجموعه شعری با عنوان «خنیاگران چه غمین پرده می‌کشند بر اسرار این فریب» در سال ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است.

این سه‌گانه‌ها با عنوان‌های «زیستن،ستیزه و شوکران»، «بر ارتفاع شب»، «ترانه‌های کوچک خورشید» حاصل گزیده‌ای از شعرهای دوران آغاز تا نهایت مسیر سرودن وی است.

در معرفی حسین جوان به سطرهایی از خود نگاشته‌اش بسنده می‌کنم چرا که آثار او ارایه دهنده تصویر چگونه زیستن و تفکر اوست: «در شهریور ماه سال ۱۳۳۵در مشهد بدنیا آمدم. از بیست سالگی به سرودن شعر پرداخته‌ام و در این راه اشتیاقم به قدری بوده که شعر در حکم همه چیز و همه کس من شد. سادگی‌ام بدان اندازه که فکر می‌کردم آن‌چه در دنیای شعر من بوجود می‌آید تقریبا مو به مو در زندگی‌ام نیز همان‌گونه باید باشد- در حالی‌که خیلی‌ها زندگی‌شان از شعرشان متفاوت است- و این به بهای فقر و پریشانی و نابسامانی در زندگی می‌انجامد. کارهای شعری بویژه احمد شاملو و اخوان ثالث و فروغ فرخزاد و همچنین سهراب سپهری را ارج می نهم...در هیچ موسسه و بنیاد فرهنگی و یا نهاد و ارگان دولتی فعالیت نداشتم... هر چه را که نوشته‌ام در واقعیت به زندگی نشسته ام...»

نقاشی جلد از منصوره اشرافی 170 صفحه به مبلغ 13 دلار آمریکا

تهیه کتاب در ایران از طریق تماس با نشر آفتاب :

پست الکترونیکی نشر آفتاب aftab.publicatiopn@gmail.com 

سایت نشر آفتاب http://aftab.opersian.com/

سایت آمازون، توزیع و فروشنده کتاب در سراسر جهان

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hossein+Javan&search-alias=books&field-author=Hossein+Javan&sort=relevancerank


 #amazon#hossein_javan #mansoureh_ashrafi #aftabpublication #book #poetry #poet


/ 0 نظر / 31 بازدید