خوزه کراویرینها

اگر میلیونها بار که زاده شده ام

مردنم را می دیدی...

اگر میلیونها بار که خندیده ای  

گریستنم را می دیدی...

اگر میلیونها بار که خاموش مانده ام 

فریاد زدنم را می دیدی...

اگر میلیونها بار که مرده و به خون کشیده شده ام

آواز خواندنم را می دیدی...

برادر اروپایی ؛به تو می گویم

تو زاده می شدی

می گریستی

آواز می خواندی

و می مردی

به خون کشیده می شدی ...

میلیونها بار چونان من!

                                شاعر امریکای لاتین(خوزه کراویرینها )

/ 0 نظر / 6 بازدید