سخنی با خواننده دیدگاه

سخنی با خواننده دیدگاه گوش کن
به صدای دوردست من
در مه سنگین اوراد سحرگاهی
و مرا در سکوت اینه ها بنگر
که چگونه باز با ته مانده های دستهایم
عمق تاریک تمام خوابها را لمس می سازم شماره آینده دیدگاه - ماه فوریه 2011-، بخش عمده ای از مطالب به "فروغ فرخزاد" اختصاص خواهد داشت .
از دوستان و خوانندگان دیدگاه دعوت می شود که نوشته ها و دیدگاه های خود را که به نحوی به فروغ مربوط می شود برای هر چه پر باری دیدگاه، ارسال کنند.
دیگر اینکه از دوستان تقاضا مندم که اگرمطلبی را در جای دیگری  درج کرده و یا برای سایت دیگری ارسال کرده اند به طور هم زمان آن را برای دیدگاه نیز نفرستند و یا بر عکس اگر مطلبی را برای دیدگاه ارسال کرده اند متعاقبا و به طور هم زمان آن را برای درج در جای دیگری ارسال نکنند. هر چند که معتقد به این نیستم که الزاما مطلب درج شده در دیدگاه باید حتما و لزوما دست اول باشد، اما به این معتقدم که لااقل در فاصله چاپ میان یک مطلب در چندین جای مختلف بهتر است فاصله زمانی مطلوب رعایت شود.همچنین از همراهانی که با دیدگاه تا اینجا بوده اند سپاسگزارم  و به تداوم و نیز همراهان تازه تر امید بسته ام.


دیدگاه

/ 0 نظر / 6 بازدید