رینگ

این ضربه آخری گیج کننده بود. ولی خب از حریف انتظار هم می رفت ...دقیقا با روش بازی حریف اشنا بود . می دونست که برای حریفش خیلی مهمه که همیشه برنده باشه ومدال قهرمانی را بر گردن بندازه. پس با این وضعیت براش اصلا مهم نبود که بازنده باشه یا برنده چون اون به دنبال قهرمانی نبود...

اما این بار حریفش ضربه بد جوری زد به طوری که کف رینگ ولو شد...باخته بود خودش هم می دانست بازنده است ولی این طوریش را دیگر دوست نداشت...

داور بالای سرش ایستاد و شروع کرد به شمارش: یک ... نه

شماره ده هنوز مونده بود باید بلند شود و بلند شد .

 این بار دیگر نمی خواست بازنده باشه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 در روزگاران قدیم آدمهایی که با دنیا سازگار نبودند و شادیها و رنجهای آن را از ان خویش نمی دانستند به صومعه ای پناه می بردند.اما قرن ما حق نا سازگاری با دنیا را برای هیچ کس قائل نیست و بنا براین صومعه ای نیست . دیگر مکانی جدای از مردم و دنیا وجود ندارد...

زندگی؛هیچ شادییی در ان نیست.زندگی:کشاندن خویشتن رنج آلود است در دنیا

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید