رندان تازه

 سایت رندان به روز شد. 

.

و آب و آتش و آفتاب را

در نهایت شقاوت

به زیر خروار ها خاکستر              

                         پنهان کردم.

 و در میان توحش های بی دریغ ،

ایمانهای بر باد رفته را

دوباره    

        بر باد دادم.

 و سکوت آن شهر مغموم را                         

                                 می ستایم!

که در کنه بودنش         

                 هر گز نبوده.  

 من !

دوباره آغاز می کنم                    

                 از ابتدا .

با یک قطره نورو آب 

با یک دانه گندم

با یک رشته نسیم

(که سخاوتمندانه می روبد              

                          همه کاغذ پاره های کوچه را )

از کتاب ـ خورشید من کجاست؟

.

  این شعردر رندان  

/ 0 نظر / 6 بازدید