خط سوم

خط سوم*

 

هثخحنقثمنتئصشثثهخصعبیسدیئدلمزنطنکتلبکلتیبنای

تیسهتبیسهخلبایدسبایاتعاسشعباگکنت

تعبگبتحگخشسیتعص .......؟

ردبتثهتنقهبن

ئنقنتان

دئرنز

ئزن

رئز

ف

 

____

 

* آن خطاط سه گونه خط نبشتی

اول خط آنکه اوخود خواند ولا غیر

دوم خط آنکه هم او خواند و هم غیر

سوم خط آنکه نه خود خواندو نه غیر

آن خط سوم منم

شمس تبریزی

/ 0 نظر / 6 بازدید