اوباما! پیروزی سیاه در کاخ سفید!

 

او با ما برد؟           چه را برد؟                  به کجا برد؟               برای چه برد؟

مطمئنید با ما بود، که برد؟                یعنی بردیم؟

اصلن او به ما کار داره، یا ما به او؟

معمولن هر کسی بار خودش را به تنهایی می برد . مگر اینکه این بار، باری مشترک باشد 

 

 **

 

 من فکر می کنم                         او بی ما برد

بی ما هم می توانست ببرد                        هر چی را که برد، بدون ما برد

با این حال بعضی ها فکر می کنند ، او با ما برده.

 

 تنها برده های سیاه خوشحال خواهند شد

 از این بار

 از این بردن

  از اینکه او با آنها بود

 و توانست بار  سنگین تاریخی سیاه را برای همیشه  ببرد

 ...

/ 0 نظر / 6 بازدید