یک شعر _ یک نقاشی

رتگ و روغن بر بوم_ منصوره اشرافی 1363

 نقاشی رنگ و روغن بر بوم_ منصوره اشرافی
1363 

 

 

ویراندیواری فرو پاشیده

 ویرانه ای،

بر جا

بوم خوش آواز

بر بام.


 ماه بر آسمان،

مهتابی سرد می پاشد.


باغ سوخته

و درختان عطشان.

 

پرنده ای

تنها،

سر در بال خویش

با زخمی در آواز فرو خورده اش.

 

منصوره اشرافی

از مجموعه آماده انتشار

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید