جوانه های من

واقعا فکر می کنید درختان در زمستان خشک شده اند ؟

 هر وقت به شاخه های لخت و عریان درختان می نگرم ؛جوانه هایی را می بینم  در کار سر برون آوردن.

 این جوانه ها را نمی بینید؟

 

در ختان در زمستان با آن شاخه هایشان کشیده و عریانشان، برایم سر شار از زندگی اند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید