در جست و جوی هویت

 

 کتاب « در جست و جوی هویت»:

 در مقاله ی « عشق، بهانه ای برای زیستن» که نگاهی به کتاب « روسپیان سودا زده ی من» نوشته مارکز است، عبارات زیر توسط ارشاد توسط ارشاد حذف شده است.

" وسطحرفشپریدم: سِکستسکینآدمیزاده، وقتی بهعشقنمیرسه."   ص32   سطر 12

"جدی میگم قبلاز اینکه لذتهمخوابگی باعشق را، امتحان کردهباشی، نمیر."  ص 32  سطر 14

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید