یک شعرـ طرح

 

طرح

 

 

آهو، 

به حسر  ت

آهی کشید.

گل آبزی زشت 

در برکه نگریست.

 

باریکه ی نوری 

لرزان از شکاف در 

به درون خزید.

 

چه کسی خواند

              ترانه ای از عشق؟ 

چه کسی؟ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید