نرودا

شاید نبودن  بودن باشد

                      بی حضور تو

بی آنکه تو به چیدن نیمروز روی

گویی که نیلگون گلی باشد

                     بی آنکه تو گام نهی

دیر تر بر مه و خشت ها

بی آ ن نور که بر دست های خود داری

نوری که شاید دیگران زرینه اش نبینند

نوری که شاید کسی نداند

که چون سر چشمه یسرخی گل سرخی می روید.

بی آنکه باشی ؛باری ؛ بی آنکه آمده باشی

نا غافل؛شور آفرین ؛ تا زندگانی مرا بشنلسی.

تند باد بو ته ی گل سرخ ؛گندم باد؛

زان پس هستم ؛زیرا تو هستی؛

زان پس هستی؛هستم و هستیم؛

و به پاس عشق خواهم بود؛خواهی بود ؛خواهیم بود.

                                                           پابلو نرودا

پابلو نرودا در سال ۱۹۰۴ در شیلی بدنیا آمد. شعر او شعری انقلابی و سنت شکن محسوب می شود.مجموعه شعر (آواز همگانی) او شعر راستین حماسی قاره امریکا و به معنایی فراخ تر شعر تمام بشریت است.

نرودا روز ۲۳ سپتامبر سال ۱۹۷۳ ؛دوازده روز پس از سقوط آلنده در سانتیاگو در گذشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید