یک احساس کاملا شخصی

 

در تقسیم بندی  میان زنان و مردان و قرار دادن مردان به عنوان جنس اول و برتر  و قوی تر و زنان به عنوان جنس دوم و فروتر و ضعیف تر، یکی از دلایل، وجود صفات متفاوت در آنهاست. صفاتی را که به زنها نسبت داده اند، عموما صفات منفی و ناشی از ضعف فردی مانند مکر، ترس، حسادت، دروغگویی... و دیگر صفات ناشی از احساسات زنانه دانسته شده است.

برابری زن و مرد به عنوان انسان، امری بدیهی است. اما من تصور می کنم که برقراری واقعی این مساوات انسانی، تنها زمانی امکان پذیر است که زنها بتوانند به عنوان یک انسان،  این صفات  را در خویش جستجو کنند و در صورت یافتن حذفش کنند.

 بسیار متاسف می شوم وقتی می بینم که هنوز هم خانمهایی برای پیشبرد مقاصدشان و بدست آوری اهداف شخصی  و ارضای احساسات شان، متوسل به تزویر و فریب و دروغ می شوند، باور کنید که این خصلت و خصوصیت مختص انسانهای ضعیف است و  در این صورت نباید به جنس دوم بودن تان، معترض باشید.

آقایانی که با این صفات بیگانه نیستید، هم به این مقوله بالا توجه کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید