پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

به یاد غزاله_ نگاهی به رمان شبهای تهران_غزاله به روایت غزاله

  شعری با یاد غزاله علیزاده       صبحگاهان که خفته است جنگل در سرسبزی بهار ریسمان هستی را بر کدامین درخت باید بست تا از آن        آونگ شد.             مبادا شاخه ای بشکند.        منصوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 160 بازدید