پست های ارسال شده در مهر سال 1387

دو آهو

    انبوه سر به مهر درختان در سکون تابستان. سایه گستران برگ                      بر خاک.   دو آهو از من        می پرسند گریز گاه کجاست؟ و صیاد        کدام سوی؟                           
/ 0 نظر / 52 بازدید