پست های ارسال شده در مهر سال 1388

یک شعر

  .     هرگز نشناختیم هرگز نکاشتیم هرگز نخندیدیم هرگز نرفتیم، جز با تزویر جز علفهای هرز جز رو به سوی مرگ پشت به روشنی .     ماندیم گریاندیم ویران کردیم در سیاهی و تباهی   ما  قابیلیان!   منصوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید