پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

خط سوم

خط سوم*   هثخحنقثمنتئصشثثهخصعبیسدیئدلمزنطنکتلبکلتیبنای تیسهتبیسهخلبایدسبایاتعاسشعباگکنت تعبگبتحگخشسیتعص .......؟ ردبتثهتنقهبن ئنقنتان دئرنز ئزن رئز ف   ____   * آن خطاط سه گونه خط نبشتیاول خط آنکه اوخود خواند ولا غیردوم خط آنکه هم او خواند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید