پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

یک شعر از شهریار گلوانی

       جزیره     کلمه نارنجک نبود ...   اما دستگیرش می‌کنند به دورش سیم خاردار می‌پیچند ...  1 گاهی خلیج جزیره ای است. گاهی حتا صخره، پرنده و حتا بی خیالی در بعد از ظهری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

نامه به یک نویسنده ی تازه به دوران رسیده

  نامهبهیکنویسندهیتازهبهدورانرسیده نادژداکروپسکایا ٣ژوئیه١٩٣۶ رفیقعزیز! بهنظرمناینگونهمیآیدکهشمامسیردرستیراطینمیکنید. اگرکهشماخواهانآنهستیدکهیکشاعر یانویسندهیواقعی،کهاوراتودههادوستدارندوازاوقدردانیمیکنند،شوید،شمابایدکهفعالیت بسیاریدرقبال [آموزش] خودانجامدهید. دراینامرهیچدانشگاهی،هیچکانوننویسندگانی،بهشماکمکنخواهدکرد. از [محتوای] نامهیشمامننمیتوانمببینمکهچهچیزیدلشمارامیرنجاند،چهچیزی–بهغیراز جایگاهادبیخودتان–شماراآشفتهمیکند. فردیکهبهزندگیپیرامونخودبادیدبیتفاوتینگاهکند،به اصطلاح " از پشت پنجره ی کالسکه  نویسنده" هیچگاهکسینویسندهیواقعینمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید