اولین صفحات

فروردین ماه و بهار فکر می کنم زمان خوبی برای تولد باشد .به تمام دوستانی که در این هنگام با تولد طبیعت زاده شده اند تبریک باید گفت.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

همیشه همین طور است ...مخصوصا وقتی که برای تعطیلات بر خلاف همیشه  به خودت وعده وعیدهایی بدهی ... اصلا آدم نباید هیچ وقت برای روزهایی که در پیش دارد از قبل برنامه ریزی کند چون در این زندگی بی ضابطه ای که ما داریم هیچ چیز قابل پیش بینی و تصور نمی باشد ...

 اما این دفتر ایام هنوز باز نکرده بودیمش چندین و چند صفحه ا ش به راحتی سیاه و خط خطی شد و به دور افکنده شد.

خوب بگذریم.آن فراغت و آن گوشه خلوت آرام و آسایش و آن فراغ بال و آن گریز از دست مزاحمان شاد و خندان و بی غل و غش و بی اندیشه ؛ چه دور و چه دست نیافتنی می نماید.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد از این می خواهم این را باور داشته باشم که آدم خوش شانسی هستم. و به خوش شانس بودنم هم معترف باشم . چرا؟ چون اکثر آدمها معتقدند که بدشانس هستند و تمام چیزهایی را که برایشان غیر قابل تحمل یا هضم باشد به حساب بد شانسی خودشان می گذارند ...  با  این تفاصیل دوست ندارم که همیشه انگشت اتهام را به سوی شانس بگیرم .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بهترینی که در سال گذشته بدست آوردم پرکاری رضایت بخش بود و ناخوشایندی که بود پاره ای وعده هایی که به انجام نرسید...مثل اینکه به قول ناشرها هم زیاد نمی شود اعتماد کرد!

اهور ۱۰/۱/۸۴

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هرگز نمیتوان روزها را آنطور که در رویا هایت به آن می اندیشی بسازی.در میان روزهای پرشتاب روزهایی که حتی لحظه ای چشم بر هم نهادن و دور شدن از هیاهو همچون رویایی زیبا سر بر می آورد میتوان آرزو های زیبایی داشت برای فرداهایی که هنوز نیامده اند. در میان روزهای پر هیاهو که مجال لحظه ای چشم انداختن به آسمان همچون شادی وصف ناپذیری تجلی میابد طلوع خورشید پیامی است و مهتاب آرامشی شگرف.آنگاه با خود می اندیشی که کاش لحظاتی بیشتر داشتی برای آرامش بیشتر.اما افسوس در میان روزهای آرام بیکاری روزهایی که آرزویشان را داشتی ساعات کش می آیند دقایق بی معنا میشوند و لحظه ها بی ارزش. تنها در میان طوفان است که آرامش زیبایی سحر انگیزی دارد.

سرور

/ 0 نظر / 6 بازدید