هنری مور

 

در نظر من ؛ هر کار هنری باید نیروی زیستی خاص خودش را داشته باشد.منظورم باز تاب نیروی زیستی زندگی ؛ حرکت ؛ عمل فیزیکی و مانند اینها نیست؛ بلکه می خواهم بگویم هر کار هنری می تواند یک انرژی محصور ؛ یک زندگی فشرده مختص خود و مستقل از شئی که ممکمن است نمایش دهد ؛ داشته باشد. هر گاه کار هنری دارای این نیروی زیستی پر توان باشد ؛ ما واژه زیبایی را با آن ارتباط نمی دهیم . چون کار هنری در پی باز نمایی ظواهر طبیعی نیست ؛ بنا بر این به معنای گریزگاهی از زندگی نیست ؛ بلکه ممکن است به معنای رخنه در واقعیت باشد؛ نه یک داروی آرام بخش یا مخدر ؛ نه فقط به معنی اعمال سلیقه ؛ گنجاندن شکل ها و رنگ های لذت بخش در تر کیبی خوش آیند ؛ و نه وسیله ای برای تزیین زندگی؛ بلکه به معنای بیان ارزش و اهمیت زندگی و محرکی برای تلاش بیشتر در راه زندگی باشد.

هنری مور

/ 0 نظر / 6 بازدید