دوشعر در سایت (رندان)

 

 دوشعر در سایت رندان 

ـ

ـــــــــــــــــــــــــ

   

...

عشق

_ برای من _

بار سنگین دلبستگی هاست

                        به رنج های آدمی.

 

مفهوم عظیم

فرا رفتن

از کنار

            دردها.

 

عشق

_ برای من _

غاری ست

در دل بزرگترین

                        و ستبر ترین

                                    کوه های رنج.

 

 

می خواهم

در این غار

هم چون انسانهای

                        دور ،دور

بدوی و گنگ

            پناه گیرم.

 

 

                 

/ 0 نظر / 6 بازدید