هنرمند و جامعه

...چند اسم از هنرمندانی  که به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی خود و یا هنرشان  نابود شدند؛ به یاد داریم؟ متاسفانه در کشورهای جهان سوم از این اسمها زیاد یافت می شود و به گونه ای دیگر می توان گفت که این جوامع نابودگر هنر و به تبع آن هنرمندان خویش است. اقتصاد در زندگی انسانها نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را داراست و بالتبع در زندگی یک هنرمند این نقش چشمگیر تر می شود. چرا که غم نان و غیره  مجالی برای اندیشه باقی نمی گذارد.....البته همیشه استثنا وجود داشته و دارد و ما به آن کاری نداریم اینجا منظور قاعده کلی است. چه بسیار هنرمندانی که به خاطر تامین معاش و گذران زندگی خود به کارهایی روی آورده اند که با هنرشان هیچگونه سنخیتی نداشته و به این جهت از حرفه اصلی خود فاصله گرفته و دور شده اند.

جوامعی که نتوانند زندگی هنر مندان خود را تامین کند تا آنان بتوانند با آسودگی خیال به خلق اثر بپردازند ؛ جوامع هنرمند کش هستند و جوامعی که در آن غم نان مسله ای حل شده است جوامعی هنر مند پرورند... در این مورد جای بحث بسیار است...

/ 0 نظر / 6 بازدید