سوال

 

یک سوال خیلی  اساسی:

چرا در قبال خیل عظیمی از شاعر و نویسنده ای که داریم، خواننده کتاب نداریم؟

(دلیل خواننده نداشتن هم، تیراژ بسیار پایین کتاب است.)

/ 0 نظر / 6 بازدید