یک شعر - مظنون

 

  این شعردر سایت ادبی والس

 

مظنون

 

 

کلمه

نارنجک نبود

که ضامن کشیده پرتابش کنی

با تکراری از فوران نقطه‌هایش

در تکثری بی‌پایان

 

با این وجود

دستگیرش می‌کنند

به دورش سیم خاردار می‌پیچند

و گاه، در مربعی سیاه

تیربارانش می‌کنند

 

 منصوره اشرافی

 

/ 0 نظر / 50 بازدید