جایی میان شب
جایی میان سنگ ها
جایی میان شوره زار،
ریشه می دوانم
باران خیال می باردم
و میان دردها
بیدار می شوم
تا زمان را به چنگ آورم
وقتی خارهای صحرایی
سرمست می شوند
عشق و آتش را
جایی
همین نزدیکی ،
خیال می کنم
جایی میان سکوتِ خواب
خورشید می شوم
منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 43 بازدید