تنها شاعران به جستجوی رد پای باد...

رفته به باد عشق و
جهان چیزی گم کرده است
حیاط تاریک ماند
آسمان ساکت است
تنها شاعران
به جستجوی رد پای باد
درراهند

دو شاعر با دو جهان متفاوت به یک جهان کوچیدند.تیرداد نصری و قیصر امین پور .

دو شاعر هم نسل  با  نگاه و تفکری  متفاوت و با مرگی متفاوت تر هر دو به ناگهان در گذشتند.

قیصر امین پور در وطن خود و  تیرداد نصری در سرزمینی بیگانه .

 

دو شعر از تیر داد نصری ۱

به کنارت نگاه کنی مرگ را می بینی ، مرگ را :
پرندة مرده را ( که جایی باید دفن کرد ) –
شکسته ها گلدان را ( که جایی دور باید ریخت ) –
عکس های رنگ پریدة آلبوم –
آدرس ها و خیابان های از یاد رفته –
دختران و پسرانی که با آنان
به سرانگشتهای یک باران
دیوان حافظ باز می کردی –
زنان و مردانی که دوستشان داشتی –
( زیباترین بودند .
و در تمامی گورستانهای جهان
بر آنان آموزش طلبیدی …… )

تکان می خوری وُ به سمتی می روی :
پر و بال های پرنده را بهم گرد می آوری وُ
دوباره
پرنده ای پشت پنجره توست .
شکسته های گلدان را بر میز می نشانی وُ
دوباره
‘یاس از تو آب می طلبد .
عکس های تازه می گیری .
آدرس ها و خیابان های تازه می یابی .
و دوباره ……….. پسران و دخترانی .
و دوباره ……….. مردان و زنانی .

راست است :
فقط همپای مرگ می توان به سمتی رفت .

 

 

۲

هفت سال اول را معلم بودم
۲۴ یعد را:
شاگرد مکانیک
جورابفروش کنار خیابان
ظرفشوی رستوران

راننده پیتزا فروشی
کارمند تعاونی دانشگاه
پرواز دهنده کبوترهام
بیکار
عضو انجمن شعر

نقاش ساختمان
دلال پاکت و کیسه نایلونی
سیگار فروش کنار صبح تا ساعت ۴ میدان

مغازه دار
سیاسی
فراری دهنده
فراری
حیرتزده سرگذشت ((هاید پارک)) لندن

خیابان به خیابان
شهر به شهر
قاره به قاره

زندگی مرا فرستاد.
به آدرس عوضی.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید