نفس تازه

خودم می دونم که مدتی است و بلاگم به خواب خرگوشی فرو رفته است ...یعنی یک جورهایی دچار رخوت شده و آن طوری که باید و شاید چیزی در آن نوشته نمی شود.

ولی بعد از این دوباره فعال خواهد شد چون در این مدت نفس تازه کرده...

این شعررا داشته باشید تابعد :

ای وای بر اسیری

کز یاد رفته باشد

در دام فتاده باشد

صیاد رفته باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بد نیست این چندجمله را هم از مصاحبه با مدیر نشر قطره(ناشر در حوزه تاتر) در روزنامه شرق بخوانید:

....

مدیر نشر قطره :ناشر فقط ناشر است ...ونباید ادعای روشنفکری کند...

سوال:چقدر مطالعه می کنید؟

مدیر نشر قطره:خیلی کم...شما خودتان چقدر مطالعه می کنید...کتاب می خوانید یا روزنامه؟

خبر نگار: من زیاد کتاب می خوانم!

.........

سوال:آخرین تاتری که دیدیدچه بود؟

جواب:نمایش خانم پری صابری بود ...اسمش یادم نیست...به نظرتان عجیب نیست آدم کتابش را خودش چاپ کند و بعد اسم کار یادش برود...

اهور        ۲۱تیر۸۴

/ 0 نظر / 5 بازدید