هیچ است

 

 

 

دنیا دیدی و هر چه  دیدی

 هیچ است

 

و آن نیز که گفتی و شنیدی

 هیچ است

 

سـرتاسـر آفـاق دویـدی 

                             هیـچ است

 

و آن نیز که در خانه خزیدی

هیچ است

                                          خیام نیشابوری 

/ 0 نظر / 18 بازدید