یک شعر

 

 

 

آهو، 

به حسرت 

              آهی کشید.

 

گل آبزی زشت 

در برکه نگریست.

باریکه ی نوری 

لرزان از شکاف در 

به درون خزید.

چه کسی خواند 

            ترانه ای از عشق؟ 

چه کسی؟ 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید