نوروز

دوشعر از من در سایت(آتی بان):

 

 

 

یک شعر در سایت(در گلستانه):

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

طبیعت نو می شود و ما  کهنه تر...

 ایا می توانیم هم چون طبیعت نو شویم؟

نویی در افکار و اندیشه و عمل

نویی در نگاه کردن

...

 

 

 

بالاخره ورق پاره های سال کهنه را تحویل دادیم به تاریخ و دفترسال نو را از گردش روزگار تحویل گرفتیم ...تا چگونه سیاه یا سپید به دست باد بسپاریمش یا گرانبها همچون گنجینه ای نگاهش داریم.

 

 

 

 

امید وارم که هر کسی در دفتر آن بنگارد که از ته دل آرزو دارد.

 

 

 

 

وآرزوی روزهای نوتری  شاید در اینده...

نوتر؟

/ 0 نظر / 6 بازدید