زیاد جدی نگیرید!

***یک استاد دانشگاه شریف گفته است که:از بین فارغ التحصیلان این دانشگاه تاکنون علی دایی بیشترین استفاده را از سر خود کرده است !!!

البته شوخی یا جدی بودن این حرف و تشخیص نوع استفاده به عهده خواننده است.

 

***کارشناسان و زیست شناسان و دانشمندان با مطالعه و استناد به شواهد و مدارک مورد تحیق خود به این تنیجه رسیدند که :(بینی اکثر ایرانیان  از نوع عقابی و تا حدودی شبیه نوک طوطی است.)

پس مشخص شد که چرا اینهمه بینی چسب خورده زیاد است .و مشخص شد که اینها هیچ گناهی ندارند چون زشتی بینی اشان اثبات شد.

حال با توجه به این موضوع می توان به وجوه مشترک دیگر ماها  با طوطی پی بردو آن اینکه: علاقه زیاد به خوردن تخمه ــپر گویی و پر حرفی کردن ــبه سخن طرف مقابل اصلا گوش ندادن و فقط حرف خود را تکرار کردن ـــ داد و هوار کشیدن و راه انداختن جار و جنجال بیخود ــ تقلید کور کورانه و طوطی صفتانه ــ هوچی گری ــناز ک نارنجی بودن!! و خود را مدام برای این و آن لوس کردن.

 

***فردی می گفت :این آدمهای احمق و نفهم را که تعدادشان هم کم نیست باید به حال خود رها کرد تا بپوسند!!آنوقت تبدیل به کود می شوند و شاید نسل بهتری جوانه بزند و رشد کند!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید