یک شعر

  .

 

بلور خشم و صبوری من

بی شکیب

در انتظار از هم پاشیدن

                          می ماند.

هر چند که مرگ

کنار بیشه و جنگل

                     عشق بر چیند.

                                 

                                 

/ 0 نظر / 6 بازدید