گرسنگی

 

گرسنگی.

 گرسنگی نان ، گرسنگی عشق...

و دستان تهی انسان ها در تمامی قرون ، و عطش سیال خواستن  ، در حجم های بهت و حیرت و خشم و حضور همیشه مدوام مرگ ، در بر هوت همیشه تشنه آرزوها...

گرسنگی چشم ها در طلب باران و شوق باریدن و روییدن...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید